CZ  |  EN

Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě webových stránek společnosti Zoom Cycle - www.zoomcycle.cz, které jsou provozovány společností Zoom Cycle s.r.o., IČO: 25748238, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66659 (dále jen Zoom Cycle nebo Společnost). Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Zoom Cycle s.r.o., IČO: 25748238, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66659 (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující” či „Zákazník“) a současně tyto VOP upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společnosti Zoom Cycle a osob, kterým společnost tyto služby poskytuje, včetně členů Zoom Cycle (dále jen „Klubu“); zejména možnost využívat služeb Klubu Společnosti, jakož i jeho dalších doprovodných služeb.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“) či vytvořit rezervaci spinningové lekce. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží či rezervaci lekcí jsou Prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v souladu s ustanovením § 1827 občanského zákoníku. (Podá-li Kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je Prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy prostřednictvím výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.) Prezentace zboží na webovém rozhraní dle tohoto odstavce je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů na dopravu a poplatků spojených s platbou. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a to buď doručením na dobírku, nebo osobním odběrem v Klubu - platba kartou předem,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  • informace, které Prodávající povinen sdělit Kupujícímu dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku, před uzavřením kupní smlouvy (dále společně jen jako „Objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na právo Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky dle ust. § 1826 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu písemně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“). Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky Prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení obchodních podmínek a informace sdělené spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením písemného přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 10. Prodávající je oprávněn objednávku Kupujícího nebo její část zrušit v případě, že:
  • objednávka obsahuje podstatné vady, pro které nelze objednávku realizovat,
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží,
  • prodávající v nabídce zboží omylem (například v důsledku chyby systému nebo chybou v psaní) uvedl cenu zboží, která je zjevně a objektivně nepřiměřeně nízká oproti ceně, za kterou se stejné zboží v daném čase obvykle prodává a Kupujícímu musela být uvedená skutečnost objektivně zřejmá (za nepřiměřeně nízkou cenu se považuje cena zboží, která zjevně nedosahuje ani minimálních ekonomicky oprávněných nákladů potřebných na koupi stejného zboží v daném čase).

  V případě, že situace výše popsaná nastane, Prodávající bude okamžitě kontaktovat Kupujícího. V případě, že Kupující uhradil již část nebo cenou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bez zbytečného odkladu zpět na účet, z něhož byla platba realizována.

IV. Cena zboží, platební podmínky

 1. Cena zboží uvedená v nabídce je platná v okamžiku jeho objednání. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bankovním převodem,
  • online platbou pomocí platební karty.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti, platby na dobírku, nebo platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží při převzetí zboží kupujícím.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, a zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP a je zveřejněný na webových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající potvrdí Kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující odpovídá za to, že zboží bude vráceno Prodávajícímu v takovém stavu, že jeho hodnota nebude snížena v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Pro vrácení peněžní prostředků platí, že Prodávající zpravidla použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky přijaté od Kupujícího, již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady v hotovosti již při vrácení zboží Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky dříve, než Kupující zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, a záruky za jakost zboží, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá vady, tedy že je v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával a s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada zboží během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí Kupujícím.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících – spotřebitelů není zřízen. Evropské právní předpisy vyžadují, aby všechny internetové obchody uváděly následující odkaz na platformu pro evropské řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Poskytované služby

 1. Společnost poskytuje současné služby, zejména možnost využívání sálu pro spinning a souvisejících částí Klubu Společnosti a dalších souvisejících služeb.
 2. Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Společnosti platným v okamžiku provedené objednávky Služby. Aktuální ceník Společnosti je dostupný na webových stránkách Společnosti www.zoomcycle.cz a na recepci Klubu.
 3. Zákazníci mohou využívat Služeb se zvýhodněním, popř. jim může být Služba poskytnuta zdarma na základě jejich členství. Zákazníci berou na vědomí, že rozsah tohoto zvýhodnění je závislý na vnitřních předpisech Klubu a konkrétním typu členství.
 4. Zákazníci zároveň berou na vědomí, že poskytnutí jakékoliv Služby ze strany Společnosti je podmíněno technickými a kapacitními možnostmi Klubu. V případě, kdy Společnost nemůže takové zvýhodnění poskytnout z technických nebo kapacitních důvodů, nemá Zákazník klubu vůči Společnosti nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění.
 5. Zákazník je povinen chovat se v Klubu v souladu s Provozním řádem klubu, zejména je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zničení, poškození nebo ztrátě majetku Společnosti a brát ohledy na ostatní návštěvníky Klubu. V případě, že Zákazník porušuje provozní řád Klubu, může být Společností z Klubu vykázán, aniž by mu vůči Společnosti vzniklo právo na jakoukoli náhradu, zejména nemá právo na vrácení ceny sjednané za poskytnutí Služby.
 6. Zákazník se zavazuje jednat v souladu s těmito VOP a řídit se pokyny osob jednajících v zastoupení Společnosti v prostorách Klubu, zejména jeho pracovníků, vedoucího Klubu a trenérů.
 7. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou vzniknout na základě nedodržení Provozního řádu a Pravidel Klubu. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Zákazník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním jeho fyzické kondice včetně situace, kdy Zákazník ohrozí nedbalostí, neopatrností, přeceněním své fyzické kondice a nedodržením zásad správné manipulace s náčiním či stroji (vybavení fitness) jiného Zákazníka.
 8. Zákazníci jsou povinni užívat, z hygienických důvodů, ručníky při používání vybavení a zařízení Klubu. Zákazníkům není povoleno do Klubu přinášet a konzumovat vlastní potraviny.
 9. Vstup na organizované lekce (organizovanou lekcí se rozumí individuální či skupinový výkon pohybových aktivit v Klubu pod vedením trenérů) je povolen pouze před jejich zahájením. Vzhledem k omezené kapacitě organizovaných lekcí Společnost garantuje vstup na tyto lekce pouze po předcházející rezervaci účasti.
 10. Trenéři jsou na jimi vedené organizované lekci oprávněni dle aktuální situace regulovat počet účastníků, případně vykázat účastníka z jimi vedené organizované lekce, pokud dle jejich názoru takový účastník ohrožuje řádný průběh organizované lekce. Zákazníci jsou povinni uposlechnout pokynů trenéra.
 11. Zákazník je povinen se zapsat při vstupu do Klubu na lekci, které se chce zúčastnit.

X. Rezervační systém, hygiena, povinnosti

 1. Zákazník si může rezervovat účast na organizovaných lekcích v Rezervačním systému Klubu.
 2. Pravidla a návod, jak pracovat s rezervačním systémem, jsou popsána na www.zoomcycle.cz
 3. V Klubu je zakázáno:
  • vstupovat do prostoru spinningového studia ve venkovní nebo znečištěné obuvi,
  • sušit oblečení nebo ručníky v šatnách nebo sprchách,
  • vstupovat do Klubu v případě nemoci Zákazníka a dále pokud je Zákazník pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek nebo látek, které omezují srážlivost krve, antihistaminik, beta-bloku, drog nebo tišících látek. Zákazník nesmí tyto látky v Klubu konzumovat, nabízet či podávat jiným,
  • holit se,
  • kouřit,
  • používat mobilní telefony či jiná zařízení, která by mohla ostatní rušit hlukem, vibracemi, zářením, zápachem apod.,
  • vodit nebo vnášet do prostor Klubu zvířata,
  • vnášet do prostor Klubu zbraně, nebezpečné látky (jedy, výbušniny, chemikálie, hořlaviny apod.) nebo jiné předměty způsobilé ohrozit bezpečnost Klubu či jeho návštěvníků.
 4. Zákazníci jsou povinni:
  • oblékat a obouvat se způsobem vhodným pro Klub a pro v něm vykonávanou aktivitu,
  • chovat se v době svého pobytu v Klubu tiše, slušně a způsobem, který nebude obtěžovat jiné osoby přítomné v Klubu,
  • zdržet se užívání hrubých, urážlivých, zraňujících a vulgárních slov,
  • chovat se k ostatním Zákazníkům s úctou,
  • ukončit své aktivity v prostorách Klubu a opustit prostory Klubu vždy nejpozději do konce otevírací doby Klubu,
  • neprodleně ohlásit Společnosti každou změnu kontaktní či e-mailové adresy nebo telefonního čísla,
  • účastnit se organizovaných lekcí výlučně na jejich vlastní odpovědnost a nebezpečí. Společnost je oprávněna si vyžádat od Zákazníka lékařské potvrzení o jeho schopnosti k výkonu sportovních aktivit a umožnit Zákazníkovi další výkon sportovních aktivit v Klubu až po předložení lékařského potvrzení,
  • používat pro uložení svých oděvů uzamykatelné skříňky, a to výhradně po dobu jejich pobytu v prostorách Klubu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených mimo uzamčenou skříňku nenese Společnost odpovědnost. K uzamčení skříňky v době návštěvy Klubu Zákazník používá vestavěný zámek, který splňuje standardní bezpečností podmínky a opatření. Zákazník je povinen před opuštěním Klubu skříňku vyklidit a uvolnit. Skříňky, které nebudou vyklizeny a uvolněny do konce otevírací doby Klubu, budou po skončení otevírací doby Klubu otevřeny na účet Zákazníka. Jejich obsah bude bezpečně uschován na recepci/anebo u vedení Klubu, ale nejdéle po dobu čtrnácti dnů od data otevření neoprávněně uzamčené skříňky. Nebudou-li v této lhůtě obsah takto otevřené skříňky vyzvednut majitelem, bude s nimi nakládáno jako s věcmi ztracenými či nalezenými,
  • hlídat si své věci. Zejména vnášení většího obnosu finančních prostředků, cenných předmětů a jiných věci větší hodnoty (v součtu nad 5.000,- Kč) do prostor Klubu je výlučně na vlastní nebezpečí Zákazníka. Společnost neodpovídá za jejich ztrátu, poškození či odcizení.
 5. Porušení kterékoliv z uvedených povinností se považuje za porušení smlouvy závažným způsobem a zakládá právo Společnosti ukončit smlouvu a vykázat Zákazníka z Klubu, z výkonu sportovní aktivity či z organizované lekce, aniž by měl Zákazník vůči Společnosti nárok na poskytnutí jakéhokoliv náhradního plnění. Zjištění jakéhokoliv závadného chování osoby přítomné v Klubu je vhodné neprodleně oznámit vedoucímu studia, recepčnímu nebo trenérovi vedoucímu organizovanou lekci.

XI. Další ujednání

 1. Informace o otevíracích hodinách Klubu a aktuální informace a pokyny pro Zákazníky jsou uvedeny v prostorách Klubu a na webu www.zoomcycle.cz. Společnost má právo prodloužit nebo zkrátit otevírací hodiny Klubu podle svého vlastního uvážení. Společnost je rovněž oprávněna dočasně omezit či přerušit provoz Klubu. Změny otevíracích hodin a omezení či přerušení provozu Klubu nemají vliv na práva a povinnosti Zákazníků a nejsou důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků.
 2. Spinningové lekce se může účastnit pouze osoba starší 16ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce a svolením vedoucího Klubu. Lekce se může účastnit pouze osoba dosahující min. výšky 150 cm.
 3. V případě, že Společnost nemůže Služby ze závažných důvodů v Klubu ve sjednaném termínu poskytnout, nemá tato skutečnost vliv na práva a povinnosti Zákazníků a není důvodem pro snížení či vrácení ceny zaplacené za Služby ani členských poplatků, anebo ukončení smlouvy ze strany Zákazníka za podmínky, že Společnost zajistí Zákazníkovi jiný termín poskytnutí Služeb. Za závažné důvody na straně Společnosti se považuje zejména nedostatečná kapacita Klubu a eventuální technické problémy, které omezí provoz Klubu.
 4. V případě mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti (vyšší moci) si Společnost vyhrazuje právo uzavřít Klub po dobu odpovídající dané situaci, či úplně, a ukončit členství Zákazníka s okamžitou účinností. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení již uhrazených členských poplatků ani poskytnutí jakýchkoliv náhradních plnění, ovšem Společnost vrátí Zákazníkovi poměrnou část členského poplatku uhrazeného na období, v němž došlo k ukončení členství.

XII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, pohlaví, adresa bydliště, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu, k účelu marketingu, vyhodnocování marketingových akcí.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Zpracováním Osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Podávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu prodávající Povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

XIII. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně VOP a Informací sdělených kupujícímu před uzavřením smlouvy je archivována Prodávajícím v elektronické textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku a Prodávající na žádost kupujícího poskytne Kupujícímu kopii této kupní smlouvy.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
×
Poprvé v Zoom Naše studio Více o spinningu Instruktoři
Přihlásit se Můj profil Ceník Rezervace
O nás Kontakt
CZ - Czech EN - English